header

header phone

button

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  de website:
  de website van Fysio4deel waarin deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  Fysio4deel:
  de bevoegde uitgever van (de inhoud van) de website www.fysio4deel.nl;
  gebruik(en):
  onder meer doch niet beperkt tot inladen (uploaden), downloaden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  u:
  de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  de inhoud:
  onder meer doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  schade:
  directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 2. Deze disclaimer en alle daarin genoemde bepalingen zijn van toepassing op u en uw bezoek en/of gebruik van de website, als ook op alle informatie, aanbevelingen en/of service/assistentie/hulp of anderszins aan u door of via de website.

 3. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Fysio4deel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Fysio4deel spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De door u op basis van de op de website weergegeven informatie, genomen beslissing(en) zijn geheel voor uw eigen rekening en risico.

 4. Fysio4deel verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op de website is uitsluitend voor algemeen informerend en bevat op geen enkele wijze een advies.

 5. Fysio4deel is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website (daartoe behorend, echter niet beperkt tot schade veroorzaakt door computervirus(sen) of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen).

 6. Fysio4deel mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Fysio4deel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 7. Fysio4deel is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) aan de website gekoppelde bestanden van derden.

 8. Fysio4deel bezit alle rechten (waaronder het auteursrecht) op de informatie op de website. Uw toegang tot de website geeft u niet het recht (delen van) deze informatie te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio4deel. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

 9. Fysio4deel behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Fysio4deel de toegang tot de website monitoren.

 10. U zal Fysio4deel, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 11. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze disclaimer onverbindend zal (zullen) zijn of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel aanpassing behoeft (behoeven), zal deze disclaimer overigens tussen partijen van kracht blijven en verbinden partijen zich jegens elkander tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal eerst tussen partijen van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd.

 12. Op (de bepalingen in) deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen u en Fysio4deel (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze bepalingen) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentie regels bevoegde rechter.

Aangesloten leveranciers:

­